15. 5. – 29. 6. 2018

Čas in svetloba sta dva ključna elementa, ki sledita genezi umetniškega dela in predstavljenim sedmim mednarodnim umetnicam služita kot gonilna sila za ustvarjanje predmetov, materialov, linearnih perspektiv in pogosto mehkejših oblik, ki zastirajo, odkrivajo in prepredajo odprta vizualna dela z močno estetsko interakcijo in se odkrito nagibajo k drugačnemu načinu izvajanja umetnosti ter dojemanja stvari. Zbrane umetnice s svojimi ročnimi spretnostmi, kot so šivanje, vezenje, kvačkanje in izdelava čipk, ki iz zgodovinskega gledišča pripadajo izključno ženskemu svetu, tako združujejo tradicijo z ustvarjanjem dialoga in intimnih prostorov, ob tem pa izkazujejo pridih transgresivnosti, izvrstne tehnične sposobnosti in globino misli.

V delih Kyriaki Costa, Eve Gerd, Resi Girardello, Ine Loitzl, Eve Petrič, Elise Rossi in Stanke Vauda Benčevič se da to zavedanje razbrati ne samo iz izbora različnih tehnik, ampak tudi pri ustvarjanju miselnih struktur in estetskega delovanja na teksturo, bodisi pri vezenju, šivanju, kvačkanju, bodisi pri sodobnejših oblikah, kot so slika, skulptura, video, instalacija ali performativno dejanje. Na ta način se budnemu očesu opazovalca votek predstavi kot element človeške kulture, kjer gibanje roke, pogosto v navezi z iglo, kvačko ali čopičem, ni le raztezanje in umetniška praksa, temveč estetska izkušnja, osebni dialog s samim seboj in s svetom ter sredstvo, ki ponuja in predlaga nove izkušnje, smeri in povezave.

Stvaritve Elise Rossi – čipke kot tihožitja, naslikana na platnu, Resi Girardello – kovinsko spodnje perilo s kvačkanimi vzorci iz bakra, Eve Gerd – stezniki, prti, vezenine in ročno šivani predmeti, kot tudi osebni, intimni odrski kostumi in drugi elementi Stanke Vauda Benčevič, so v samem procesu predstavitve in ustvarjanja morda bolj konceptualne ter služijo kot popolna protiutež upodobitvam ženskega telesa Eve Petrič, Kyriaki Costa in Ine Loitzl, ki so na tem mestu predstavljene z elementi bolj ikonične narave, to je s fotografijo, videom in kombiniranjem različnih materialov, pri tem pa na poseben in zelo oseben način dajejo poudarek na šivanje ali kvačkanje.

Ročni izdelki v tem smislu torej ne ponujajo zgolj razmisleka o umetnosti, zgodovini in tradiciji, temveč želijo spodbuditi razmišljanje o uporabi preprostih materialov, ki jih je moč definirati skozi gibanje roke.

Skrbno izbrana dela, razstavljena v prostorih Galerije mesta Ptuj, od katerih so bila nekatera, kot v primeru Gerdove, Rossijeve in Vauda Benčevičeve, zasnovana posebej za to priložnost in so tako predstavljena prvič, se pred našimi očmi odpirajo kot nove linearne perspektive, kot odprta polja, ki zaobjemajo materiale in oblike ter se raztezajo med razmišljujočim umom in živim telesom, med že videnimi in doživetimi stvarmi ter tistimi, o katerih vam želimo pripovedovati skozi otipljive želje in čustva.

Time and light are the two key elements that follow the genesis of the work of art and have served to the participating seven international artists as the driving engines for creating objects, materials, linear perspectives, and often delicate forms, which tend to veil, uncover, and weave upon open visual works with a strong aesthetic interaction and with an explicit reference towards a different way of making art and looking at things. Through manual dexterity and those practices that are historically deemed as being exclusively feminine, such as sewing, embroidery, lacemaking, and crochet, these artists combine tradition, new dialogues, and intimate spaces, while demonstrating a pinch of transgression, great technical abilities, and depth of thought.

This kind of a conscious awareness is noticeable in the works of Kyriaki Costa, Eva Gerd, Resi Girardello, Ina Loitzl, Eva Petrič, Elisa Rossi, and Stanka Vauda Benčevič, not only in the employment of different techniques, but in generating thought structures and aesthetic actions applied to a texture, whether it be the result of an embroidery, sewing, crochet, or of a more contemporary painting, sculpture, video, installation or performative act. And so to the eye of a careful observer, the weft reveals itself as an element of human culture, where the movement of a hand, often in conjunction with a needle, a crochet hook or a brush, is not merely an extension and artistic practice, but an aesthetic experience, a personal way of being in dialogue with oneself and the world, and a way of offering and suggesting new experiences, directions and connections.

The creations by Elisa Rossi – lace presented as still life painted on canvas, Resi Girardello – metallic lingerie combined with copper crochet patterns, Eva Gerd – corsets, tablecloths, embroidered and hand sewn items, as well as personal stage costumes and other elements by Stanka Vauda Benčevič, are perhaps more conceptual in their representation and process of creation and serve as a perfect counterpoint to portraits of the female body by Eva Petrič, Kyriaki Costa, and Ina Loitzl, represented here through elements of a more iconic nature, namely through photography, video, and the use of various materials, with a highly specific and very personal emphasis on sewing or crochet.

In this regard, the hand-made products wish not so much to offer a reflection on art, history and tradition, as to induce a reflection on the use of simple materials which can be defined through hand movements.

Here then, the works chosen one by one for the halls of the Ptuj City Gallery, among which some have been created especially for this occasion and have therefore not been exhibited before, as in the case of Gerd, Rossi, and Vauda Benčevič, open up to us in the form of new linear perspectives, as open fields extending among materials, shapes, and hands, between a thinking mind and a living body, between things we have seen and experienced and those that we would instead like to disclose through palpable desires and emotions.

Umetnice / Artists:

Kyriaki Costa, Eva Gerd, Resi Girardello, Ina Loitzl, Eva Petrič, Elisa Rossi, Stanka Vauda Benčevič

Kustosa / Curators:

Marika Vicari, Jernej Forbici (ART STAYS)